GENEL BİLGİLER
Elektrik, Su, Doğalgaz Abonelik İşlemleri

Tedaş Abonelik İşlemleri

Abonelik Başvuruları

Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım?
Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır. Söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmaz. Bu durumda yeni kullanıcı ile sadece perakende satış sözleşmesi imzalanır.

BAĞLANTI BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER 
1- Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;

Başvuru; 
1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, 

2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı,tarafından yapılır. 

Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur, 

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

b) Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kW) 

c) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı 

d) Geçici bağlantı için bağlantı süresi 

2- Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:
Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde; 

 a) Enerji istenilen yerin tapu kaydı 

b) Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi) 

c) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni 

d) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni 

e) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi 

f) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi 

g) Sayaç faturası 

h) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler 

i) Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi 

İski Abonelik İşlemleri

Konut Aboneliği

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;

Emlak Beyannamesi (İlgili İlçe Belediyesinden alınacak)
Tapu yada Kira Kontratı Aslı yada Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
339 TL Abonelik ve 147 TL Teminat Bedeli

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;

Yapı Ruhsatı
Tapu yada Kira Kontratı Aslı yada Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 339 TL Abonelik ve 147 TL Teminat Bedeli

Yapım tarihi 26.07.2008den sonra olan binalarda ;

Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesinden alınan)
Tapu yada Kira Kontratı Belgesi
TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi ve
339 TL Abonelik ve 147 TL Teminat Bedeli gerekmektedir.

Not: İmar Kanununun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir. 

İş Yeri Aboneliği

Gerekli Belgeler :

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise  ;

Emlak Beyannamesi (İlgili İlçe Belediyesinden alınacak)
Tapu yada Kira Kontratı Aslı yada Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Levhası
İmza Sirküleri
314 Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise  ;

Yapı Ruhsatı
Tapu yada Kira Kontratı Aslı yada Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Levhası
İmza Sirküleri
314 Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Yapım tarihi 26.07.2008den sonra olan binalarda ;
Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesinden alınan)
Tapu yada Kira Kontratı Belgesi
TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Vergi Levhası
İmza Sirküleri
314 Teminat Bedeli ve metrekareye göre değişen Abonelik Bedeli

Not: İmar Kanununun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir.

Abonelik İsim Değişikliği
Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “isim değişikliği” işlemi yapılabilir. Bu işlem, yeni abonelik işlemine göre çok daha kısa süreli bir işlemdir.

Gerekli Belgeler :

Kira Kontratı yada Tapu Fotokopisi Örneği
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport v.b.) ve
Kişi kendi gelemiyorsa (Vekalet belgesi)
Sayacın güncel işareti
Konut Aboneliğinde 147 TL Teminat Bedeli, İşyeri Aboneliğinde 314 TL Teminat Bedeli

Abonelik İptali
Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir.

Gerekli Belgeler :
Nüfus Cüzdanı ve sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

Abonelik Ayırma
Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde bir yada birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler :
Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi

Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

İşyerleri için vergi levhası fotokopisi

Şirketler için imza sirküleri

Not : Abonelik işlemleri noter tasdikli vekaletname ile yapılabilir.

Tesisat İptali

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

Geçici Kapama/Açma
Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

Gerekli Belgeler :
T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Sayacın güncel işareti

Fatura İşlemleri

Tahakkuk :
 Aylık olarak su sayaçlarının son güncel işaretleri okunur ve su birim fiyatları üzerinden Merkezi Bilgi İşlem Sistemi tarafından hesaplanarak tahakkuk işlemi yapılır.

Tahsilat Bilgileri : İSKİ Şubeleri’nin ve www.iski.gov.tr adresli web sitesinin yanı sıra, Anlaşmalı Bankalar ve Yetkili Ödeme Merkezleri aracılığıyla fatura ödemeleri yapılabilmektedir. Şubelerimizden (ve www.iski.gov.tr adresinden ulaşılabilen e-iski aracılığıyla) faturaların taksitlendirilebilmesi de mümkündür.

Fatura İtirazı : Faturanızın hatalı geldiğini düşünüyorsanız bağlı bulunduğunuz Şube Müdürlüğü’nden yada e-iski.gov.tr’yi kullanarak fatura itirazında bulunabilirsiniz. 

İGDAŞ’a Yapılacak Abonelik Talepleri;
Bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. 

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.

Sokağınızdan Doğalgaz Hattı Geçiyorsa;
Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak yada bağlı bulunduğunuz İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Binanızda doğalgaz servis kutu yoksa İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğalgaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya İGDAŞ, uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. 

İGDAŞ Hizmet Binaları
İğdaş Abonelik İşlemleri

Sokağınızda doğalgaz hattı yoksa;

İGDAŞ Pazarlama ve Müşteriler Şeflikleri ile 444 36 36 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. İGDAŞ Hizmet Binaları

Abonelik başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; abonelik işlemi ile birlikte doğalgaz kullanım sözleşmenizi de,sözleşme için gerekli evrakları yanınızda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Binanızda doğalgaz abonesi varsa;

1. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),
2. Binanıza ait tesisat numarası gerekir.

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;
Vergi levhası, ticari sicil no,

Ticari müşterinin şirket olması halinde ;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili nüshası, yetki belgesi,  
Şirket kaşesi, imza sirküleri gerekir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
 
1. Enerji Performansı Yönetmeliğinin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,  

Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8 den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi gerekir.

Abone Bağlantı Bedeli 
Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;
Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için;

315 TL+ KDV,  Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²den sonra ilave her 100 m²1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 260 TL+KDV artırılır.Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 122 TL +KDV  tahsil edilir.

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit);

Abone Bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli, bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. (KDV dahil değildir.)

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan); 

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 

315 TL+ KDV,  Abone bağlantı bedelinde BBS hesabı;  dairenin 200 m²ye kadar brüt alanı için 1 BBS, 200 m²den sonra ilave her 100 m²1 BBS olarak hesaplanır. 200 metrekareden sonraki her 100 metrekareye kadar olan alan için abone bağlantı bedeli 260 TL+KDV artırılır.

 

01.06.2012

Geri